‘Dat gaat er zuinig langs…’

Fan 1813 ôf fyn ik yn ús stambeam de iene nei de oare turfmakker. Sa wiene de sân soannen fan myn oeroeroerpake allegearre turfgravers.
Ik kom hjir op om ’t it dizze dagen hûnderttritich jier lyn is dat yn Appelskea de earste organissearre staking yn Nederlân wie, 22 maart 1888. Sa’n trijehûndert baggellju hawwe doe fjouwer dagen it wurk dellein. De maresjesee stie klear mar die neat. It wie in grut sokses, de measte easken fan de stakers waarden tastean.

Yn de turfmakkerij hiene de feanbazen alle macht yn hannen. Underinoar bepaalden se de hichte fan de leanen om konkurrinsje foar te wêzen. De bazen ferhierden de hutten dêr’t de arbeiders yn wennen, wiene eigener fan de winkels dêr’t de lju ferplicht djoer boadskipje moasten en se wiene ek noch de fergunninghâlders fan alle kroegen. Meastentiids waard alles administratyf ferrekkene en krige in arbeider gjin stoer op de hân.
Wêrom wie de staking sa’n grut sokses? Omdat de feanbazen skitende benaud wiene dat der in revolúsje komme soe. In pear dagen earder, op 20 maart, wie nammentlik Domela Nieuwenhuis, de foarman fan de sosjalistyske beweging, yn it oanbuorjend Skoatterlân keazen ta lid fan de Twadde Keamer.
Nei it sokses fan de staking en ûnder druk fan it sosjalisme waard der út De Haach wei folksenkêtes holden om de wurkomstannichheden en it lean yn de feanterijs, de fabriken en de wurkplakken yn kaart te bringen.

It ferhoar yn february 1892 foar de Steatskommisje Arbeidsenkête fan myn oer-oerpake Jan Alberts Schokker, âld 64 jier, turfmakker yn de gemeente Weststellingwerf ûnder Mildaam.
De foarsitter: By wien zijt gij als turfmaker werkzaam?
Antwurd: By Albert Otter.
F: Waar ligt de veenderij, waarin gij werkt?
A: Dicht bij mijn huis.
F: Hebt gij als turfmaker het grootste gedeelte van het jaar werk?
A: Nee, ongeveer van Mei tot November.
F: Hebt gij ’s winters nog wat te doen?
A: Neen.
F: Kunt gij dan geen ander werk vinden?
A: Daarvoor zijn wij niet grootgebracht.
F: Heeft de baas ’s winters geen los werk?
A: Neen.
F: Gij werkt zeker in den drukken tijd iederen dag, behalve ’s Zondags?
A: In het voorjaar wordt er ook wel eens ’s Zondagsmorgens gewerkt, doch
niet lang.
F: Is dit, omdat er ’s Zaterdags gebaggeld is?
A: Ja, anders bederft het.
F: Komt dit dikwijls voor?
A: In het voorjaar meest alle Zondagen.
F: Zou het werk zoo geregeld kunnen worden, dat gij des Zondags niet
gehoefde te werken?
A: Ja, wanneer er des Zaterdags niet gewerkt wordt.
De hear Van Alphen: Gij kunt toch de slik laten liggen om ze des Maandags
verder te bewerken?
A: Dan scheurt ze.
F: Maar gij kunt ze toch wel weer in orde krijgen?
A: Ja, maar dat kost dan veel meer moeite.
De foarsitter: Met wien werkt gij?
A: Met mijne vrouw.
F: Hebt gij geen kinderen?
A: Een zoon die getrouwd is.
F: Hoeveel roeden kunt gij met uwe vrouw in het jaar maken?
A: Krap 300. (in roede is 4×4 meter)
F: Werkt uwe vrouw altijd mede, of alleen te hooi en te gras?
A: Den geheelen zomer omtrent.
F: Hoeveel maakt gij wel in het jaar buiten vrije woning en zomerbrand?
A: Zoowat 300 gld.
F: Kunt gij daar behoorlijk van rondkomen?
A: Nu, het heeft er wel aan.
F: Hoe wordt gij betaald? Wordt bij het einde van het werk met u
afgerekend?
A: Ja, met herfstmis.
F: Hoe gaat het tot dien tijd?
A: Dan ga ik halen naar dat ik noodig heb.
F: Hebt gij eene goede woning?
A: Ja, tamelijk; het is één vertrek met een houten vloer.
F: Is dat vertrek redelijk ruim?
A: Ja, voor ons beiden is dat ruim genoeg.
F: Hebt gij goed drinkwater?
A: Ja, ik woon vlak tegen de Tjonger.
F: Als gij met den baas afrekent, blijft er dan nog wat over?
A: Een beetje.
F: Genoeg om den winter door te komen?
A: Ja, dat gaat er zuinig langs; als elk ’s winters werk had, ging het beter.
De hear Van Alphen: Als gij ’s winters geen werk hebt, duurt de tijd dan niet
schrikkelijk lang? Moet gij dan maar te bed blijven?
A: Dan houd ik mij bezig met kousen breien en zoo.
F: Heeft uwe vrouw ook zwaar werk?
A: Voor de vrouw is het het zwaarst.
F: Gij snijdt, nietwaar?
A: De vrouw ook.
De hear Van Alphen: De vrouw moet zeker alleen maar nasnijden; is de specie
nog al taai, zoodat gij zwaar moet trappen?
A: Ja.
De foarsitter: Is uwe vrouw ongeveer even oud als gij?
A: Zij is vier jonger jonger.
F: Is zij nog goed gezond?
A: Ja, zij is goed gezond.
F: Is het werken in de turf voor eene vrouw niet ongezond?
A: Neen.
F: Maar gij vindt het voor haar wel wat zwaar?
A: Ja.

Syn frou, Bontje Lap, stoar in heal jier letter. Syn ienige soan, Albert Schokker, ek turfmakker, hie tsien bern: twa fan syn soanen waarden maresjesee.

Edgar Allen Poe: Annabel Lee – Annemarij

It wie in moai mannich jier lyn,
Yn in keninkryk de see foarby,
Dat dêr in faam wenne, kenst har om-en-yn
Mei de namme fan Annemarij; –
Dizze jongfaam sy libbe mei gjin oare tins
Dan om my te leavjen yn de leafde fan my.

Sy wie in bern noch en ik wie in bern,
Yn dit keninkryk de see foarby,
Mar wy leafden wol sa leaf dat it mear wie as leafde –
Ik en myn Annemarij –
Sa’n leafde dat it ingelehear yn ’e himel
Oergeunstich delseach op har en op my.

En dit wie de reden dat, hiel lang lyn,
Yn dit keninkryk de see foarby,
Der in wyn opstuts út in tsjustere wolk –
It ferklomme myn Annemarij
Sa dat har nommel sibbelju kamen
En har fuortfierden fan my,
En har opburgen, yn ien fan de grêven
Yn dit keninkryk de see foarby.

De ingels, lang sa botte bliid net yn ’e himel,
Misgunden har ús leafhawwerij;
Krekt dat wie de reden (sa’t eltsenien wit,
Yn dit keninkryk de see foarby),
Dat dy wyn opstuts út ’e wolke, ferklomjend
En ferdomjend myn Annemarij.

Mar ús leafde dy wie folle sterker as de leafde
Fan dyjinge dy’t âlder wiene as wy –
Fan guon folle wizer as wy –
En net de ingels yn ’e himel hjirboppe
Noch de djipseedivelderij
Kinne ea myn siel skiede fan de siel
Fan myn himmelske Annemarij: –

De moanneskyn bringt my wer in amerij de wjerskyn
Fan myn himmelske Annemarij;
En ûnder de sterreweagen sjoch ik almeast de golle eagen
Fan myn himmelske Annemarij;
En sa, alle nachtgetiden, lis ik my del besiden
Myn leafste, myn breid, om ús leafde te beliden
Yn har grêfkelder de see foarby –
Yn har tombe ticht de see foarby.

********************************************

It was many and many a year ago,
In a kingdom by the sea,
That a maiden lived whom you may know
By the name of Annabel Lee; –
And this maiden she lived with no other thought
Than to love and be loved by me.

She was a child and I was a child,
In this kingdom by the sea,
But we loved with a love that was more than love –
I and my Annabel Lee –
With a love that the wingéd seraphs of Heaven
Coveted her and me.

And this was the reason that, long ago,
In this kingdom by the sea,
A wind blew out of a cloud by night
Chilling my Annabel Lee;
So that her high-born kinsmen came
And bore her away from me,
To shut her up, in a sepulchre
In this kingdom by the sea.

The angels, not half so happy in Heaven,
Went envying her and me;
Yes! that was the reason (as all men know,
In this kingdom by the sea)
That the wind came out of the cloud, chilling
And killing my Annabel Lee.

But our love it was stronger by far than the love
Of those who were older than we –
Of many far wiser than we –
And neither the angels in Heaven above
Nor the demons down under the sea
Can ever dissever my soul from the soul
Of the beautiful Annabel Lee: –

For the moon never beams without bringing me dreams
Of the beautiful Annabel Lee;
And the stars never rise but I see the bright eyes
Of the beautiful Annabel Lee;
And so, all the night-tide, I lie down by the side
Of my darling, my darling, my life and my bride
In her sepulchre there by the sea –
In her tomb by the side of the sea.

It mantsje yn it wâld – diel 1

Op de geastgrûnen tsjin de dunen, yn de himrik fan Skagen, wenne in grize man dy’t al jierrenlang net werom west hie nei syn bertegrûn yn Fryslân. Dat siet him mei de tiid mear en mear yn de wei. Yn syn troebele langsten woe er graach noch ien kear syn Fryslân werom sjen. Ien lêste kear. Wat dagen letter rûn er yn de bosken fan Oranjewâld, op noch gjin kilometer fan wêr’t er berne wie. Hjir, tusken de mânske bûkebeammen, breedútstekkende iken en hoeken fol leechhout gie er op in omfallen beamstam sitten en folge yn gedachten syn ferlerne fuotstappen.

‘Jo moatte wol de tiid fan dagen hawwe om sa te sitten, op dizze oere fan de sinne.’ De Fries om utens seach skril omheech. In stokâld mantsje yn in lange jas stie hast dûbbelbûgd foar him oer, in pear meter fan him ôf. Hy leunde swier op in kuierstôk.
‘Mei jo goedfinen, kin ik dizze romte nêst jo opfolje?’ frege it mantsje. ‘Foar’t sa lang it duorje sil. Dêrnei sil ik fierder rinne. Jo kenne dit bosk?’, frege er, wylst er der by sitten gie.
‘Ik ha hjir jong west. Ik seach mysels wer yn de drege winter fan trijeënsechtich. It moat in woansdeitemiddei west hawwe, dat ik hjir mei master Brandsma en oare seisdeklassers troch de snie baggele om de fûgels te fuorjen.’ Hy neamde syn namme. ‘Mei ik freegje wa’t jo binne?’
‘Ik bin alles wat ik net bin,’ sei it kromme mantsje, ‘en dat is in hiel soad. Gewoanwei tink ik net wat te witten. Wiisheid ha ik net en kennis fan saken noch minder.’ Dat sei er, hy tekene inkeld mei syn stôk wat figuerkes yn de blêden tusken syn fuotten.
De man fan Skagen wist eefkes net hoe’t er it hie. Hy wie wat fan ’e slach, ymponearre troch it riedseleftige fan it mantsje, mar dat skuorde hy fan him ôf. Hy moast wat sizze.
‘No ja, as jo it sa ha wolle. Mar wa bin ik?’ It fernuvere himsels dat er dit sei, hoe kaam er sa ynienen op dit praat? ‘De lêste tiid moat ik krekt hjir in protte oer prakkesearje. Jierren lyn soe ik sein hawwe: ik bin in Fries, widdoman, heit fan fjouwer en pake fan seis, in timmerman wie ik, trekker fan Drees soe ús heit sizze. Mar ja, is dát no fan rjochten it meast essinsjele fan wa’t ik bin? As ik jo sa hear, soe ik sizze…’ Hy wifele, socht nei de wurden, nei in iepening yn syn kwetsberheid. ‘Mooglik bin ik wat ik makke ha. En dat is in hiel soad, sil ik jo sizze.’ It mantsje fan it wâld glimke, mar sei neat. De man fan Skagen fette dit op as in oanmoediging om troch te praten.
‘Ik ha buorkerijen boud yn de polder, letter wenningen op it Fean, ik ha it eigen hûs fan ûnder oant boppe ta fertimmere, ek guon wenten fan de bern. Houten boartersguod, ús eigen bêd, de kasten, stuollen en tafels, al dat ha ik makke. En loslitten.’
‘Fan alles dat jo makke ha sit in stikje in jo siel.’
‘Ja, dat sil sa wêze. En oarsom, mei ik tinke. Dat is it ambacht, hè.’
‘Dêr sit wat yn. En dat loslitten?’
De âld timmerman fûn it no maklik om te praten, hy fielde him folslein noflik sa as er dêr siet te praten mei dizze frjemde man. ‘Foar in part weirekke fansels, kapot, ferkocht, nea wer sjoen. Foar in part ek bewust efter my litten. En dat foel net ta. Mei guon meubelstikken wit ik noch it skreppen dat ik der mei hie, by de berekkeningen of by it úttekenjen. Lêsten seach ik myn sketsboeken fan de ambachtsskoalle werom, mei de sweltsjeferbiningen en de foarmen fan dakkappen en de draaiïngen fan de treppen. Fan de lêste jierren sjoch ik foaral myn jirpelskilersbakje, op de skoat fan de frou.’ De lêste wurden ferwaaiden tusken de beide mannen.
It wâldmantsje stoppe mei it figuertekenjen yn de ierde.
‘Witte jo,’ woe de timmerman noch kwyt, ‘dit is myn wrâld net mear, alle drokte en de divedaasjes en de ûnsin. Der is tsjintwurdich net folle betsjutting mear. Of ik bin te âld? Hoe faak net soe ik my ôfslute wolle, de oersichtlikheid fan doetiids wer opsykje. Ik mis foaral de ienfâld fan doetiids.’
It wâldmantsje seach him oan. ‘Jo wolle wer ta josels komme. Yn alle rêst. En dat betsjut? Werom nei de strekking fan de bernetiid? Werom nei it winterbosk fan master Brandsma?’
De Skager timmerman hie alderhande gedachten, naam de tiid te antwurdzjen, mar brekke syn tinzen ôf. ‘Man, de dea leit op my te wachtsjen, wat sil ik noch wolle?’
‘De dea leit nét op jo te wachtsjen, noch lang net!’ Doe helle it wâldmantsje in swart houten doaske út de jasbûse. It wie net folle grutter as syn hân. ‘Sjoch, ik ha wat foar jo. As jo dit iepenje dan sille de ferbiningen en foarmen sichtber wurde lyk as se west hawwe. As jo úteinlik oan it ein binne, sil ik dêr op jo wachtsje. Net earder. It giet jo goed. Kom, ik sil ris fierder rinne. Bliuw mar sitten, ik ken it bosk.’ It wâldmantsje stie krebintich op en kuiere sûnder om te sjen de kant fan it Switsersk hûske op.
De timmerman beseach it doaske yn syn hannen. Ynienen wist er dat hy dit doaske sels makke hie, op de ambachtsskoalle. Syn inisjalen moasten op de ûnderkant stean. Hy draaide it doaske om.

Kurt Tucholsky: Der Mensch, dat wol sizze De Fries

De Fries hat twa skonken en twa oertsjûgingen: ien foar as it min en ien foar as it goed mei him giet. Dat lêste hjit kultuer.
De Fries is in mammochtich wringedier, hat in ûnstjerlike siel en ek, om him net oerdwealsk te meitsjen, in heitelân.
De Fries wurdt op in natuerlike manier produsearre -syn heit wie in greve en syn mem in ko-, mar hy fynt dat ûnnatuerlik en praat dêr leaver net oer. Hy wurdt makke, mar him wurdt net frege oft er wol makke wurde wol.

De Fries hat altyd al in nuttich wêzen west, want troch as slaven te krepearjen foar de feanbazen soarge hy dat de turfpriis heech bleau en troch as molk-en-bakman op it lân te tsjinjen dat de winst fan grutboeren oanwûn en sadwaande kultuer, keunsten en wittenskip befoardere waarden.
Nêst de fuortplantingsdrift en it ynstinkt om te keatsen en te reedriden hat de Fries twa hertstochten: swetse en net harkje. Soest de Fries eins definiearje kinne as in wêzen dy’t nea harket. As er ferstannich is docht hy dêr goed oan, want eat ferstannichs krijt er mar inkeldris te hearren. Dit is wat Friezen hiel graach hearre: beloften, flaaierige en wurdearjende wurden en kompliminten. By it sjerpslikjen is it riedsum om’t it op syn minst trije kear swierder te oerdriuwen ast it foar mooglik holden hast.
De Fries gunt in oarenien neat, dêrom hat er as earste en ienige it âldfrysk rjocht útfûn. Hy mei sels neat, dat oaren meie noch folle minder wat.

Wolst in Fries fertrouwe kinne, dan dochst der goed oan om boppe op him sitten te gean; dan kinst der noch aardich wis fan wêze dat er net fuortrint, teminsten foar’t salang it duorret. Guon fertrouwe op it karakter.

De Fries falt kwa komôf útinoar yn twa parten: in greidkaan dy’t net tinke wol en in wâldpyk dy’t net tinke kin. Beide hawwe sabeare gefoelens: de bêste manier om dy op te roppen is troch bepaalde senuwbanen fan it organisme te kiteljen. Yn soksoarte gefallen skiede guon Friezen Fryske poëzy ôf.
De Fries is in plante- en fleisfrettend wêzen; om sinteklaastiid hinne fret hy hjir en dêr ek wol ris in swart eksimplaar fan syn eigen soart op, mar dat wurdt troch it populisme wer goedmakke.

De Fries is in polityk wêzen, dat it leafst gearkloftsjend yn syn eigen ûnoerdraachber mienskip stiet. Elk homogene kloft hat de pest yn op de oare kloften -om’t dy oars binne- en is ek hatich op syn eigen kloft -om’t dy te eigen is-. Dy lêste haat wurdt heitelânsleafde neamd.
Ider Fries hat in lever, in milt, in pear longen en in pompeblêd; mei-inoar binne dy fjouwer organen fan fitaal belang. Der binne perfoarst Friezen sûnder lever, sûnder mild en mei ien long, mar Friezen sûnder pompeblêden bestean net.

It leafst wekket de Fries syn suterich fuortplantingsgedoch wat op en dêrfoar hat er ûnderskate manieren: kultuerdivedaasje, de taalstriid en Deputearre Steaten. Ienriedige Friezen binne der net. Der binne allinne Friezen dy’t in miening hawwe en Friezen dy’t gjin miening hawwe. Oer himsels hat de Fries gjin miening, en as er dêr al in miening oer hat, is dat yn alle gefallen hiel posityf. De Fries docht net ûnder foar himsels.

As de Fries fielt dat er gjin kant mear op kin, wurdt er eigenwiis en koppich en sa stomp as in boerd; hy moat dan oer alle boegen syn identiteit bewize. Dat wurdt freigong neamd. De ferskate taalgroepen beskôgje inoar as ferskillende rassen: frysktaligen binne gewoanwei ferjitten dat se ek hollânsk prate kinne, of se ferdomme hollânsk te ferstean, en hollânsktaligen begripe dat it tiidfergriemen is om Frysk te learen want it skriuwen is dreger as it ûntsiferjen fan it spikerskrift.

De Fries wol gjin oare talen leare om’t er wit dat hy dêr net fierder mei komt. Tinkt hy dat wol te witten dan docht hy it ek net graach, want oare kant de grins is te fier fuort: hy soe ris net wer werom komme kinne.

Fierders is de Fries in organisme dat kloppet, net sjonge kin en kletst as in hûn mei sân lullen. Ut en troch hâldt hy him koes, mar dan is er ek sa dea as in stien.

Nêst Friezen binne der ek noch Haachse politisy en Amsterdammers, mar dy hawwe wy noch net hân want dierkunde krije wy pas yn de oare klas.

Meidieling mei gefaar fan boete op lêst fan De Autoriteit Identeit, Friezingaweg 69, 2018 AF Amsterdam:
‘Dit lêste is gjin satire mar in stigmatisearjende foarm fan abjekte identiteitspolityk en dêr moatte alle Friezen fier fan bliuwe.’

********************************************************************

Der Mensch hat zwei Beine und zwei Überzeugungen: eine, wenns ihm gut geht, und eine, wenns ihm schlecht geht. Die letztere heißt Religion.
Der Mensch ist ein Wirbeltier und hat eine unsterbliche Seele, sowie auch ein Vaterland, damit er nicht zu übermütig wird.
Der Mensch wird auf natürlichem Wege hergestellt, doch empfindet er dies als unnatürlich und spricht nicht gern davon. Er wird gemacht, hingegen nicht gefragt, ob er auch gemacht werden wolle.

Der Mensch ist ein nützliches Lebewesen, weil er dazu dient, durch den Soldatentod Petroleumaktien in die Höhe zu treiben, durch den Bergmannstod den Profit der Grubenherren zu erhöhen, sowie auch Kultur, Kunst und Wissenschaft. Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem, zu essen und zu trinken, zwei Leidenschaften: Krach zu machen und nicht zuzuhören. Man könnte den Menschen gradezu als ein Wesen definieren, das nie zuhört. Wenn er weise ist, tut er damit recht: denn Gescheites bekommt er nur selten zu hören. Sehr gern hören Menschen: Versprechungen, Schmeicheleien, Anerkennungen und Komplimente. Bei Schmeicheleien empfiehlt es sich, immer drei Nummern gröber zu verfahren als man es gerade noch für möglich hält. Der Mensch gönnt seiner Gattung nichts, daher hat er die Gesetze erfunden. Er darf nicht, also sollen die anderen auch nicht.

Um sich auf einen Menschen zu verlassen, tut man gut, sich auf ihn zu setzen; man ist wenigstens für diese Zeit sicher, daß er nicht davonläuft. Manche verlassen sich auf den Charakter.

Der Mensch zerfällt in zwei Teile:
In einen männlichen, der nicht denken will, und in einen weiblichen, der nicht denken kann. Beide haben sogenannte Gefühle: man ruft diese am sichersten dadurch hervor, daß man gewisse Nervenpunkte des Organismus in Funktion setzt. In diesen Fällen sondern manche Menschen Lyrik ab.

Der Mensch ist ein pflanzen- und fleischfressendes Wesen; auf Nordpolfahrten frißt er hier und da auch Exemplare seiner eigenen Gattung; doch wird das durch den Faschismus wieder ausgeglichen.

Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen haßt die andern Klumpen, weil sie die anderen sind, und haßt die eignen, weil sie die eignen sind. Den letzteren Haß nennt man Patriotismus. Jeder Mensch hat eine Leber, eine Milz, eine Lunge und eine Fahne; sämtliche vier Organe sind lebenswichtig. Es soll Menschen ohne Leber, ohne Milz und mit halber Lunge geben; Menschen ohne Fahne gibt es nicht.

Schwache Fortplanzungstätigkeit facht der Mensch gerne an, und dazu hat er mancherlei Mittel: den Stierkampf, das Verbrechen, den Sport und die Gerichtspflege. Menschen miteinander gibt es nicht. Es gibt nur Menschen, die herrschen, und solche, die beherrscht werden. Doch hat noch niemand sich selber beherrscht; weil der opponierende Sklave immer mächtiger ist als der regierungssüchtige Herr. Der Mensch ist sich selber unterlegen.

Wenn der Mensch fühlt, daß er nicht mehr hinten hoch kann, wird er fromm und weise; er verzichtet dann auf die sauren Trauben der Welt. Dieses nennt man innere Einkehr. Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen: Alte haben gewöhnlich vergessen, daß sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, daß sie alt sind, und Junge begreifen nie, daß sie alt werden können.

Der Mensch möcht nicht gerne sterben, weil er nicht weiß, was danach kommt. Bildet er sich ein, es zu wissen, dann möchte er es auch nicht gern; weil er das Alte noch ein wenig mitmachen will. Ein wenig heißt hier: ewig.

Im übrigen ist der Mensch ein Lebewesen, das klopft, schlechte Musik macht und seinen Hund bellen läßt. Manchmal gibt er auch Ruhe, aber dann ist er tot.

Neben den Menschen gibt es noch Sachsen und Amerikaner, aber die haben wir noch nicht gehabt und bekommen Zoologie erst in der nächsten Klasse.

(Skreaun ûnder pseudonym fan Kaspar Hauser, Weltbühne 24, Berlyn, 16 juni 1931; it tiidskrift waard ferbean yn 1933.
Kurt Tucholsky: https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurt_Tucholsky
Kaspar Hauser (“und nach dem Kriege schlug noch Kaspar Hauser die Augen auf, sah in die Welt und verstand sie nicht”): https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaspar_Hauser

Der sit noch foar in kwartsje yn

Ik mei graach mei breakoarstkes it lêste bytsje út in jampot skrabje. In tube toskeguod knip ik middentroch om beide helten mei de boarstel te behimmeljen en in pak yochert skuor ik fierder iepen om mei de flesselikker der noch in heale itensleppel út te lûken. Want, sei ús heit eartiids, der sit noch foar in kwartsje yn. En ja, lege flessen wyn skodzje ik in pear tellen ûnderstboppe op en del om de finale drup op te fangen. Grûnsop foar de goddeleazen, heit!

Hy wie timmerman, kaam út in deeglik staach fan turfmakkers en arbeiders en moast neat hawwe fan tsjerken, gesachdragers, rike stjonkerts, kâlde drokte en jild fergriemen. It hânfet fan in emalje panlid lime hy wer fêst, in gat yn in goedkeap plestik wasktobke slute hy wetterticht mei rinkjes en skroeven en tritich jier lyn al fûn hy it sûnde fan it jild en foaral syn tiid fan libben om foar ús mem in nije keuken te timmerjen.

Ik sjoch him noch jûns al fêst de jirpels jaskjen, út ien lange skyl en flinterfyn. Ik sjoch him de tún dongjen: kroadzje, bultsje, sljochtsje, hakje en rigel nei rigel omkeare. Ik sjoch him stiennen bikjen, hoe’t er stadichoan in hiele haal die. Ik sjoch him, doe’t er krekt pensjonearre wie, wike út wike yn fan It Wâld nei Langsweagen fytsen om it hûs fan myn broer te fertimmerjen. Dêr hie er wol nocht oan. Of hy tocht dat it fansels syn âlderplicht wie.

Us heit hat, foar’t safier it my heucht, nea planút sokssawat sein as dat ik myn bêst dwaan moat yn it libben, of op skoalle. Of dat ik goed en aardich wêze moat foar oaren of dat ik better dit of leaver dat… Hy sei net sa’n soad. Syn libbenslessen wiene ferpakt yn wat en foaral hoe’t er it die: hy koe it kalm en mei bestek oerlizze, wie skitende krekt en sekuer en dêr mei ik in foarbyld oan nimme.

Twa jier lyn, healwei syn hûndertste libbensjier, beglûpe de dea him ferskuorrende fluch fan it fuottenein op. It wie yn in oardel dei besljochte. Hoe faak net hat er sein dat er gjin hûndert wurde woe, al dat gedoch mei in boargemaster en mei in brief fan de keninginne. No’t ús mem in jier lyn ek ferstoarn is en de fiskus yn de gaten krigen hat dat der neat te heljen falt wurdt it tiid om de erven bankrekken op te heffen. De bern ferpartsje it lêste kwartsje.

François Rabelais: Gargantua en Pantagruel – de bernetiid fan Gargantua

Tusken syn tredde en fiifde jier waard Gargantua op gesach fan syn heit, lyk as alle oare berntsjes yn dy omkriten, sa goed mooglik grutbrocht en ûnderrjochte yn de wichtichste dissiplinen fan it libben, dat wol sizze mei drinken, iten en sliepen; mei iten, sliepen en drinken en boppe-al mei sliepen, drinken en iten.

Hieltyd wer oan rôle hy yn de modder om, besnotbongele syn noas, begrieme it hiele oangesicht, ferrinnewearre syn skuon, gappe nei miggeguod en draafde foaral efter alle flinters oan dêr’t syn heit it behear oer hie. Hy pisse oer de skuon, skite yn syn himd, snute de noas mei de mouwen, flybke yn de popkebrij, wrotte en wrantele troch alle hoeken, sûpe út de pispôt en wreau gewoanwei de bûk tsjin de bôlekoer.

Hy slipe syn bûtertosken oan in klomp, waske de hannen yn pantsjes fol sop, kjimde de kop mei in foarke, siet tusken twa stuollen mei it bilwurk bûtenboard, bestoppe him ûnder in modderige sek, dronk as in slatter syn soppe, iet sels de tsiis fan it brea, bite by it laitsjen en lake by it biten, hy spuide yn de waskbak, frette him te barsten, makke muffen as tongerslaggen, pisse tsjin de sinne oan, skûlde yn de sleat út bangens foar de rein, ljepke healgeare sûpengroattenbrij, dreamde driftich, makke kâlde drokte en wie oerallich hjit.
Hy spile foar de aap syn paternoster, joech de bargen mei skrikbewâld it hea yn, sloech de hûn mei sân lullen en de wein foar de oksen, klaude him de rêch dêr’t it gat jokte, spoekejeide de wjirmen út de noas, pakte ferliezendewei fan alles oan en behimmele sûkerbôle it earst.
Hy besloech de imerkes, kitele himsels om it sketterjen fan syn laitsjen, wie moai foar de hân yn de keuken, bûn skeaven fan hillich strie, sjong moarns foar achten al de sankjes om te sliepen, prate tsjin de wyn, iet koal en skiet spinaazje, beglûpe de miggen yn de molke en skuorde dy dêrnei de poaten út.
Hy skrabbe papier ôf, bekraste brândjoer perkamint, naaide út as in ekster, teach yn de striid, ferrinkelroaide ferwurven skatten, rûn strûken yn sûnder fûgels te fetsjen, hy miende dat wolken walen wiene en dat blazen tsjinne as lantearnen, dat de mes út syn bûse oan twa kanten snijde, sprong fan de okse nei de ezel om in ferhaal twa kear te hearren, makke mei syn fûst hammerslaggen as Jeremias, fong kraanfûgels by de earste taast en woe ha dat se him rinkje foar rinkje in skobbejak makke.
Hy seach in skonken hynder altiten yn de bek, sloech fan it spek yn de klompen, stuts tusken it rauguod it ryp, dolle gatten om der sels yn te fallen, hoede it moannemantsje foar wolven en liuwen, hope ljurken te fetsjen as de wolken falle soene, makke fan de need in deugd, soppe syn brea rom yn buorman syn sop, bekroade him om burdbaargen noch kealkoppen en strûpe moarns syn fokske. De hûntsjes fan syn heit fretten út syn nappe en hy iet mei. Hy biet se yn de earen, him skrabbe se oan de noas; hy pûste se yn it efterein, sy likten him de lippen.

En wat sizze jimme hjirfan berntsjes, sa’t de âlde sjongt pipet it jong. Dy lytse huorrebok befielde syn bernejuffers hieltiten net fan boppen mar fan ûnderen, net fan foaren mar fan efteren, wûpsdy-wipsty, waarme winkeltsjes ûnder de skelk en begûn him te oefenjen yn it brûken fan syn gulp, dy’t syn gûvernantes alle dagen wer optoaiden mei lekkere rûkerkes, sierlike lintsjes, bylderige blomkes en alderleafste kwastjes.
Sa ferdreaune de frommeskes de tiid aldernoflikst: se namen syn fleartûkje handich ûnder linige fingers oant er in lange pypkaniel waard en se ferroppen fan it laitsjen as dy ûnder al dy stive oandacht en geflaaik út de knipe rekke en foar it ljocht wippe. De iene naam him myn kikkertsje, de oare myn spjeldsje, in oare myn bytling en wer oaren myn jifferke, myn spuitsje, myn kletskopke, myn nustjesiker, myn hoatelstoatsje, myn slingeraap, myn sûkerich sul-yn-it-sekje, myn matsjedoar, myn hikkespringer, myn mûskopke, myn binnenbeurtsje.
‘Dy is fan my,’ sei de iene.
‘Fan my,’ sei in oare, ‘ik wol der ek wat oan hawwe. Oars snij ik him ôf, hear, as ik hjir sa foar him stean!’
‘Hoho, ôfsnije?’ sei de earste, ‘dan dochst him sear, wa snijt no sa’n berntsje de knopen fan de jas? Soest in man sûnder staach fan him meitsje.’
En dat hy krekt like folle wille hawwe soe as alle oare berntsjes yn dy omkriten makken se foar him in mûntsje mei wjukken.

(Boek 1, haadstik XI)

Sitaat fan de moanne

Emma Hart, in skriuwster yn Nij-Seelân, op Twitter:

Myn teory is dat foar de gewoane man fytsen (yn Nij-Seelân) hiel ticht komt by wat it is om frou te wêzen: minsken jouwe gjin sprút om dyn feiligens, do moatst alle oaren sjen as in risiko dat se dy ferwûnje sille en ast dochs ferwûne rekkest dan ferwite se dy datst überhaupt bestiest.

Wilfred Owen: Dulce et decorum est

Dûbelfâldich brutsen, as skeinde stumpers yn fodden,
tenein en bloed hoastjend ferdommeflokten wy troch it slyk,
oant de hellefakkels ús werom dreaune
en wy nei ús nêst weromsjokten, om lyk.
Wy slieprûnen. In soad sûnder learzens,
mar stroffelden troch, bluodrich. Mank en blyn wiene wy;
dwyl fan wurgens, dôf, sels foar it fluitsjen
fan de gasgranaten tichtby achter ús.

Gas! GAS! Maskers út! In panysk griemen,
dy ferrekte maskers krekt op ’e tiid foar de snút.
Mar der is ien dy’t gjalpet. Hy slingeret en dûkelet ûnderút
as saaide hy yn flammen of in gat mei kalk. –
Troch de besleine glêzen sjoch ik hoe’t er sinkt,
djip wei, yn in griene slimesee, hoe’t er ferdrinkt.

Alle nachten en yn al myn dreamen sjoch ik hoe’t er
spuit en stikt yn drits en modder, hoe’t er my temjitte
wrakselet. En ik sjoch machtleas ta oant er útwrotten is.

As nachtmerjes dy ride, soe it samar wêze kinne
datsto ek achter dy karre rinst dêr’t wy syn lyk opsmiten.
Dan soest syn útprotsjende eagen draaien sjen,
yn dy kadaverkop, ferwrongen, oanfretten;
dan soest by alle hulten en bulten it geguorrel hearde
fan syn bloed, opbrobbeljen út skombedoarne longen,
sa bitter as kapotprûmke kwit,
parse út net te heeljen swolmen op ûnbedoarne bernetongen –

Myn freon, no net en nea net soesto gruttich en apert
fertelle oan jonges dy’t langje nei wat ferwezen rop of rom,
fan de âlde leagen, dy âlde leagen dat it goed is, en earfol,
te stjerren foar in heitelân.

Rabber Roatsje stúkt Pete Hoekstra

‘Hast it heard? Trump hat Fryslân lêstendeis útmakke foar shithole country. “Dy negerij dêr sit fol kultuerútfretters en jildfergriemers”, wiene dat net syn wurden? En hast fernommen wat syn freon en finansier Pete Hoekstra sein hat? Dat Fryslân fan Aldehaske ôf oan foar trijekwart in ‘no-go area’ is? “It’s incredible”, sei er, “se skeine en molestearre yn Fryslân goedwillige westerlingen en stekke safolle bussen yn de brân dat de plysje machteleas tasjocht!” Hat er sein, net dan? Wist hy folle dat it karbidbussen wiene.’

Roatsje wie lilk. De lêste wiken hie er al faker by ús yn Hillegom lâns west, op wei nei, of op weromreis út De Haach. Wat er dêr die woe er oant no ta net kwyt. ‘Topsekreet,’ wie it ienige wat er minsinnich ferkundige en dêr moasten wy it mei dwaan. Doe’t Roatsje hjoed de tún ynstapte seach ik fan syn gesicht ôf dat er foar de feroaring wer ris aardich op ’t skik wie.

‘Ast my in kappusyntsje skinkst dan sil ik it dy fertelle wat wy dêr yn De Haach brouwe. Topsekreet hè, net fierder fertelle. Sjoch, dy Trump dêr yn Washington, dy is te fier fuort en te fier hinne. Hoe genetysk geniaal, alzheimerfrij en psychysk topfit ek, dy keardel is en bliuwt in hopeleas sneu gefal en dêr kinne wy as stikumstukadoars neat mear oan dwaan. Mar, Pete Hoekstra…’
‘Ho! Wat seist, stikumstukadoars?’
‘Stikumstukadoars, ja. Hast wis wol ris heard fan de kommisje stikum? Bestiet út alle fraksjelieders yn de Twadde Keamer en hat tafersjoch op ús pak him beet fiifentweintich geheime tsjinsten of sa en wat dy útheve. No ja… tafersjoch, haha…! Dy kommisje hat har eigen taskforce om it echt smoarge wurk te dwaan, want sy betrouwe net ien. Gjin ien! Ik sit neffens Fryslân yn dy Taskforce. Mar dyn lippen binne tichtplakt, hè, tink derom!’
Sealed!’
‘Sa mei ik it hearre. Dy Pete Hoekstra dus, dy kinne wy noch wol op ’en nij opfiede, ek al is er in Grunninger en oars wol in aardige man. Gewoan in kwestje fan lekstekke, leechrinne litte, bânplakke en syn bubbel dêrnei wer stadichoan opblaze mei in útbalansearre mix fan lachgas, Frysksinnich korrekte kultuer en molke. En no komt it: as ús sneupers yn ús argiven sa tûk binne dat se fuortrekke filmkes fan Stan Laurel fine kinne, dan kinne se ek de dokuminten fine dy’t oertsjûgjend bewize dat ús Pete net in Grunninger is mar in Fries. Grunningers hjitte Hoekema, Friezen hjitte Hoekstra. Ynkopperke. Dat is ien.
Twa: witsto dat Ljouwert dit jier Kulturele Haadstêd is fan Europa? Nee fansels, mar -kultuer!- der rinne fan it simmer in wykein lang fyftsjin meter hege ‘ikoanyske’ reuzen troch de stêd, mei Fryslân as tema. No kinst der donder op sizze dat ien fan de reuzen Grutte Pier wêze sil, ynkopperke. De twadde, kin ek net misse, Kening Rêdbâd, ús Pake. De tredde is dan fansels Willem Schoorstra fan Ternaard, mar wa is de fjirde? No?’
‘Pete Hoekstra??’
‘Krekt! De measte Amerikanen binne wat nayf en idel en do moast net tsjin dy grutte opblaze ego’s en betterwittende brulboeien fan dat folk yn gean, want dan hast it ferlern, garandearre! Fearen yn de kont stekke, hoe bûnter en hoe skerper en hoe langer hoe better! Grutter meitsje as se binne! Dy Amerikanen witte dan net hoe’t se dy fan bliidskip tankje moatte en hoe gau se dat de wrâld yn twitterje moatte.’
‘Twitterjet dy Pete Hoekstra dan ek?’
Sure! Alles wat Trump docht dat docht ús Pete ek. Dy Hoekstra is sa’n figuer, dy sit plakt op it plús as fungus op in deade beam. Dat fan ’e wike ha ik regele dat yn augustus Pete as in reusêftige poppe oer it Saailân swilet! En sil ik dy nóch wat fertelle? Ik ha it hjoed ek foar inoar krigen dat Hoekstra dat wykein sels nei Fryslân komme sil. Op in factfinding mission. Hy wist earst net wat dat wie, moast er noch útsykje. Dát hy komt hat Baudet moai foar my bepankoekbakke. Dy wist oars ek net wat in fact wie. Wat is dat dochs tsjintwurdich, se lulle de hichte yn mar hawwe gjin djipte.
Pete Hoekstra kin meirinne yn de optocht fan reuzen om him sels fêst te hâlden. Sa sil er syn eigen ego beteugelje. Ynkopperke, of net dan?’

De Grutte Oarloch en soldaat Hielke Hylkema fan Idaard

Lêst novimber rûn ik mei myn Amerikaanske maat op The Somme American Military Cemetery yn Bony, boppe Saint Quentin yn in treasteleas earmoedich Noard-Frankryk en seach tafallich, net fier fan de yngong, de grêfstien fan in Hielke Hylkema, neffens de ynskripsje korporaal yn it 16th Infantery Bataljon, First Division, ôfkomstich út Illinois en sneuvele op 3 juny 1918. Hielke Hylkema, sa’n namme falt op fansels.

No is it sa dat der op alle Amerikaanske militêre begraafplakken, dei út dei yn, in yntendant is dy’t de besikers ynformaasje jaan kin oer de soldaten dy’t dêr lizze en de omstannichheden wêrûnder se sneuvele binne. Oer de beide Amerikanen dêr’t myn freon yn ynteressearre wie hie de yntendant binnen it heal oere foto’s, nammen fan âlden en wit al net mear. Ik frege, út in dizich fiel fan Fryske solidêrens, wat er te witten komme koe oer dy Hielke Hylkema. It ienige dat er my yn dat petear dy deis fertelle koe wie dat Hylkema nei alle gedachten net berne wie yn Amearika (om’t er gjin middle initial hie), mar hy sei ta sa gau mooglik kontakt mei my op te nimmen: it wie syn eare tenei dat er op dat stuit net mear ynformaasje opdûke koe.

Twa wike letter in mailtsje. It bytsje dat er nei fierder sneupen fûn hie wie: 1. dat Hylkema gjin korporaal west hie mar in ‘private’ (soldaat) en 2. dat er om 1899 hinne berne wie yn ‘Idaard or Idaerd’. Hy linkte my nei in soad ynformaasje oer de First Division en it 16th Bataljon, -wêr’t Hylkema fochten hat en wêr’t er sneuvele wie-, mar oer de persoan Hielke Hylkema, dy soldaat fan Idaard, hielendal neat.

De First Division wie ein juny 1917 ien fan de earste Amerikaanske difyzjes dy’t yn Frankryk oankaam. It bataljon (in difyzje hat sa’n 25 bataljonnen) fan Hylkema waard daliks nei oankomst útkeazen om de Amerikaanske flagge te presintearjen op in spesjale 4th of July defilee yn Parys, sa bliid wiene de Frânsmannen dat de Amerikanen no ek meidiene yn de striid. Dus noch mar kâld ien wike yn Europa en Hylkema marsjearre al oer de Champs-Elysées. Om oan it ein fan dy fiif kilometer lang optocht te hearen hoe’t syn oerbefelhawwer, generaal John J. Pershing, by it grêf fan markys De La Fayette, de held fan de Amerikaanske Revolúsje, grutsk en teatraal ferklearret dat de Amerikanen arrivearre binne om it heitelân fan harren held te befrijden fan de fijân: ‘La Fayette, we are here!

Op trije novimber 1917 siet Hylkema syn bataljon by Bathlémont yn in frij rêstich sjitfuorgensektor as de Dútsers midden yn de nacht ûnfertocht in útfal dogge. Sa waard syn bataljon (dat bestie út in pear hûndert man) ek it earste Amerikaanske rezjimint dy’t feitlik fjochtet yn de Grutte Oarloch. Dy nacht ek sneuvele de earste Amerikanen.

Op 25 april 1918 wurdt syn difyzje, al mei al no sa’n 27.000 man sterk, stasjonearre by it buorskip Cantigny (100 ynwenners; winkeltsje, bakker, kafee), 115 kilometer lyk noard fan Parys. It leit flink wat heger as de neiste omkriten en is dus goed te ferdigenjen troch de Dútsers. De Amerikanen stean ûnder operasjoneel befel fan de Ingelsken, brûke foar it grutste part Ingelske wapens en dogge foaral mei om einliks ris ‘echte’ gefjochtsûnderfining op te dwaan.

De slach om Cantigny begjint op 28 maaie, moarns om kertier foar fiven, mei in bombardemint op de Dútske stellingen. In oere letter tsjogge foar it earst yn dizze oarloch Amerikaanske soldaten op yn in offinsive aksje. In heal oere letter al is de slach wûn, mei noch gjin 100 man dea oan Amerikaanske kant, folle minder as ferwacht. Oer in breedte fan 2 kilometer hawwe se 250 oant 550 meter op de Dútsers ferovere. Om 8.30 oere begjinne de Dútsers mei de counterattacks, mar de Amerikanen witte dan en ek de kommende dagen har ferovere terrein te behâlden. Hylkema syn bataljon leit earst yn reserve en losset pas op de tritichste maaie in oar bataljon ôf. Trije dagen letter sneuvelet Hielke Hylkema.

Yn dy slach om Cantigny, om dy pear fjouwerkante kilometers, sneuvelje yn totaal 199 Amerikanen (killed in action) en binne der 1400 soldaten dy’t ferwûne binne. De sneuvele Amerikanen wurde earst provisoarysk in pear hûndert meter efter it front begroeven. In pear moanne letter, nei de wapenstilstân, sille de stoflike oerskotten opgroeven wurde om yn in grutter fersammelbegraafplak fierderop op’e nij beïerdige te wurden. Yn jier letter wurdt Hielke Hylkema foar in tredde kear opgroeven om yn Bony, sa’n 60 kilometer nei it noardeasten ta, in definityf rêstplak te krijen.

Wa wie dy Hielke Hylkema? Hoe is er stoarn? Sûnt de dei dat ik foar it earst syn grêf seach spoeket dy namme my mar yn de holle om. Ik soe wolle dat der in tûke sneuper is dy’t mear ynformaasje oer him fine kin, it is my net slagge.

As ik de foto’s, films en musea sjoch, as ik de boeken, kranten, ferhalen en gedichten lês, as ik dêr yn Frankryk en ek yn Belgje omhinne de monuminten rin en oer de hôven strún, as ik fernim hoe’t yn de ferskriklike oarloch der oan ta gien is, mei úteinlik sa’n 19 miljoen minsken sneuvele ûnder omstannichheden dy’t myn foarstellingsfermogen faaks te boppe geane, dan is oan it ein alles wat ik langje op bêd gean en wol sa allemachtich leaf te hawwen dat de minsklikheid troch alle diminsjes hinne wer wat waarmte en sêftens kriget.

It is oars hiel goed mooglik dat Hielke Hylkema net sneuvele is troch in Dútske aksje mar dat er krepearre troch de Spaanske gryp, dy’t fan jannewaris 1918 oant desimber 1918 oeral op de wrâld hearske en 50 oant 100 miljoen slachtoffers easke. Mar it makket fansels neat út hoe’t dy earme stakker stoarn is.

Sifers binne sifers. Ik bin fan doel en nim de tiid om in blomke en wat ierde út Idaard del te lizzen op syn grêf, snein trije juny dit jier. Dêrnei moatte Hylkema en ik inoar mar yn frede litte.

It grêf fan Hylkema: links fan de flagge, foarste rigel, fiifde fan rjochts.