Brekshit

‘You from Holland?’ Ik hie krekt frege of er ek boeken hie fan Leslie Thomas, de skriuwer fan it boek dat ik yn tiden fan mislik-en-minnichheid it leafst lêze wol –The adventures of Goodnight and Loving-, of de eigener fan de Tiny Book Store yn Rye hearde al wêr’t ik wei kaam. Nee, ek hy hie neat fan Thomas op foarrie, mar wol wat oars en driuw my in lyts blau boekje yn de hannen: Alice in Brexitland, fan ‘Leavis Carroll’. ‘Very funny, dit moatte jo lêze’. En sa kaam oan it ein fan trije wiken fakânsje yn Ingelân it petear noch ien lêste kear op Brexit (einstân: 17 minsken anti, trije pro).

‘It’s easy as pie: as in populist, in Wilders by jimme of Boris Johnson by ús of sa’n muckhead fan in Trump down in the boondocks ‘ja’ seit, dan is ‘nee’ it iennichst goede antwurd. Kin net misse. Dêr’t in Trump rjochtsôf wol, dan is it klear dat wy fansels links ôf moatte. Dat is mei dy brekshiteers by ús ek sa. Harren motiven binne ynjûn troch in skiterige eangst foar it ûnbekende, foar it nije, se wolle werom nei in wrâld dy’t der yn tiden al net mear is en noait werom komme sil.’

Beware the Eurocrat, old mate!
His tape of red, his greedy paws
He’ll make all your bananas straight
So say, ‘Up yours, Delors!’

He’ll bind you with his Krautish rules
His kilos and his human rights
In fact, he and his frog’s-leg fools
Cause all of Blighty’s blights

He’s why a horde of Turks and Poles
Steal our jobs from Pete and Trevor
He’s why your team just missed that goal
And why we have this weather

The fact you’re sad and unemployed
Your kids don’t want to see you
The time you had those haemorrhoids
It’s all cos of the EU

O, British bloke! Despite all that
You’ve one trick still inside your sleeve
For you can slay the Eurocrat
Just cast your vote for Leave

Thus at the top of every lung
We’ll tell the world to go to hell
Why should we learn another tongue
Or even ours, that well?

And then we’ll breath pure British air
As Blighty shines in all her charm
And if an Aussie billionaire
Should profit, where’s the harm?

‘Se libje yn in imazjinêre wrâld fan splendid isolation, fan ferkommere illúzjes, fan brutsen idealen, fan weromsjen yn begrutsjen, fan bygone days, fan in behyplik nasjonalisme dêr’t se fan tinke dat it hâldfêst en stevichheid jout, but in reality it’s as mucky as a fucking piggery in autumn.’

Ik koe der gjin wurd tusken krije. En hy wie net de earste anti-Brexiteer dy’t him sels foarby rûn yn frustraasjes en emoasjes. Hy fertelle my dat yn de earste trije moannen nei it referindum hy de helte minder klanten út Europa yn de winkel hân hie, hoe’t er hope dat op it ein dy hiele damned Brexit net troch gean soe en dat er oars mar yn Amsterdam in boekwinkeltsje begjinne soe. Wy, Dutchmen, hiene teminsten noch it ferstân om net mei te dwaan oan dy bloody World Cup Madness dêr yn Ruslân.

Op de boat fan Dover mei Dúntsjerk ha ik in twa hiele noflike oeren lêzen yn Alice in Brexitland, oer Alice who jumped down the Brexit-hole wêr’t se yn in Tea-Party fersyld rekket en Trumpty Dumpty tsjin komt, mar
Alice was finding the company of this loud-mouthed Egg-man far from pleasant. She felt an urge to return to Brexitland, whose strangeness was at least familiar. To do that, she would need to locate the Cheshire Cat.
‘Have you seen a pussy?’ she asked.
‘If I had,’ the Egg replied, ‘I would’ve grabbed it, believe me.’

Leavis Carroll/Lucien Young
Alice in Brexitland
Ebury Press, London 2017
ISBN: 9781 7850 369 65

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.